LIMAN 3 I 4, SPENS I STADION KARAĐORĐE DO VEČERAS BEZ TOPLE VODE

LIMAN 3 I 4, SPENS I STADION KARAĐORĐE DO VEČERAS BEZ TOPLE VODE

Iz „Novosadske toplane“ obaveštavaju da je danas (21.09. 2018.), od 13.00 časova, zbog radova na vrelovodu, prekinuta je isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte na području Limana III Čitaj više »

UMETNICI IZ DORTMUNDA PONOVO U NOVOM SADU

UMETNICI IZ DORTMUNDA PONOVO U NOVOM SADU

Novi Sad i Dortmund su gradovi pobratimi od 1981. godine, što je vremenom dovelo i do uspešne saradnje na planu kulture. Tako će se dortmundski umetnici predstavitie Novosađaniima od ponedeljka u Kulturnom Čitaj više »

KALEIDOSKOP KULTURE SE PRIVODI KRAJU, ALI DOGAĐAJA IMA NA PRETEK

KALEIDOSKOP KULTURE SE PRIVODI KRAJU, ALI DOGAĐAJA IMA NA PRETEK

Kao novosadsko delo kulture zajedništva, Kaleidoskop je tokom protekle četiri nedelje predstavio jedinstvenu sliku različitosti i raznolikosti Novog Sada, te će Novosađani i u nedelji pred nama imati priliku da isprate najrazličitije Čitaj više »

ŠTA JE TO PROJEKAT „UKRŠTANjE“

ŠTA JE TO PROJEKAT „UKRŠTANjE“

Inovativan projekat „Ukrštanje”, podržan od Fondacije „Novi Sad 2021” u okviru javnog konkursa „Publika u fokusu”, okupio je tri institucije: Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, ŠOSO „Milan Petrović” i Udruženje građana „Otvoreni Čitaj više »

VITEŠKI SABOR NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

VITEŠKI SABOR NA PETROVARADINSKOJ TVRĐAVI

Ako spadate u one koji vole da čitaju, ili gledaju sve što je vezano za srednji vek, ili se čak ljubitelj epske fantastike, ovog vikenda pruža vam se prilika da zakoračite malo Čitaj više »

 

DAN PLANETE ZEMLjE I NOVOSADSKA KRITIČNA MASA – U NEDELjU

Iako ste navikli da Novosadska kritična masa biciklama prokrstari gradom poslednjeg petka u mesecu, ovoga puta to neće biti tako. Po­vo­dom Da­na pla­ne­te Ze­mlje, po­pu­lar­na “No­vo­sad­ska kri­tič­na ma­sa” će svo­ju ve­li­ku bi­ci­kli­stič­ku vo­žnju, u or­ga­ni­za­ci­ji No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve, upri­li­či­ti u ne­de­lju, 22. apri­la. Oku­plja­nje je u 11 ča­so­va na Tr­gu slo­bo­de, a pra­vo uče­šća ima­ju bi­ci­kli­sti, skej­te­ri, ro­le­ra­ši, mo­no­ci­kli­sti i svi ko­ji svo­jim pre­vo­znim sred­stvi­ma ne za­ga­đu­ju oko­li­nu. Or­ga­ni­za­to­ri po­zi­va­ju su­gra­đa­ne da po­ne­su svo­je ce­ge­re, pro­stir­ke, kor­pe, lop­te, bad­min­ton, hra­nu i pi­će, ali ne u pla­stič­nim fla­ša­ma, jer se vo­žnja za­vr­ša­va u Li­man­skom par­ku, gde će bi­ti or­ga­ni­zo­van pik­nik. “Kri­tič­noj ma­si” pret­ho­de dva bi­ci do­ruč­ka – u pe­tak, 20. apri­la, od osam sa­ti na uglu Bu­le­va­ra oslo­bo­đe­nja i Bra­će Rib­ni­kar, i u su­bo­tu, 21. apri­la, od de­vet sa­ti kod Fu­to­ške pi­ja­ce. Bes­plat­nim do­ruč­kom or­ga­ni­za­to­ri že­le da na­gra­de no­vo­sad­ske bi­ci­kli­ste i na taj na­čin iz­ra­ze za­do­volj­stvo. “Kar­go bajk” sa hra­nom bi­će po­sta­vljen na pro­met­nim ras­kr­sni­ca­ma, a eki­pa No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve će to­kom sat vre­me­na za­u­sta­vlja­ti bi­ci­kli­ste, da­ti im do­ru­čak, po­pri­ča­ti sa nji­ma, ura­di­ti sit­ne po­prav­ke na bi­ci­kli­ma i dru­ži­ti se. Da bi svi do­ga­đa­ji pro­te­kli ka­ko je pla­ni­ra­no, po­zi­va­ju se i vo­lon­te­ri, ko­ji mo­gu da se pri­ja­ve ovde.