IZLOŽBA „WINDOWS 99“ POSLE 20 GODINA PONOVO U NOVOM SADU

IZLOŽBA „WINDOWS 99“ POSLE 20 GODINA PONOVO U NOVOM SADU

Na godišnjicu bombardovanja Novog Sada, u kulturnoj stanici Svilara, u nedelju 24. marta biće ponovo organizovana izložba postera „Windows 99“, autora Miloša Jovanovića – Hamera. Izložba je napravljena za vreme bombardovanja Srbije Čitaj više »

DEO SATELITA I NOVOG NASELjA U PONEDELjAK BEZ GREJANjA I TOPLE VODE OD TRI UJUTRU

DEO SATELITA I NOVOG NASELjA U PONEDELjAK BEZ GREJANjA I TOPLE VODE OD TRI UJUTRU

„Novosadska toplana“ obaveštava da će u ponedeljak, 25. marta 2019. godine, od 3 sata ujutru, zbog radova na vrelovodnoj mreži u bloku ulica Bate Brkića, Stevana Hladnog i Antuna Urbana, doći će Čitaj više »

SUTRA POČINjU RADIONICE KREATIVNOG PISANjA

SUTRA POČINjU RADIONICE KREATIVNOG PISANjA

Radionice kreativnog pisanja počinju sutra u podne, u Omladinskom centru CK13. Mogu da se prijave svi zainteresovani. Radionice koje nose naziv „Pisalište“ su besplatne i namenjene svima koji žele da učestvuju, bez Čitaj više »

IZLOŽBA FOTOGRAFJA O BOMBARDOVANjU NOVOG SADA 1999. GODINE

IZLOŽBA FOTOGRAFJA O BOMBARDOVANjU NOVOG SADA 1999. GODINE

Povodom 20 godina od početka razaranja Novog Sada i Srbije NATO bombama, udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“, uz podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019., organizuje izložbu fotografija „17. rođendan pod bombama“ –  Čitaj više »

BRAVO!!! STUDENTI ŠETAJU FRUŠKOM GOROM I SAKUPLjAJU SMEĆE (foto)

BRAVO!!! STUDENTI ŠETAJU FRUŠKOM GOROM I SAKUPLjAJU SMEĆE (foto)

U vreme kada svakodnevno slušamo o ugrožavanju životne sredine, bilo da se radi o kritičnom nivou zagađenja vazduha ili o aktuelnim Studenti geografije i članovi Društva mladih istraživača “Branislav Bukurov”, sa Prirodno-matematičkog Čitaj više »

 

DAN PLANETE ZEMLjE I NOVOSADSKA KRITIČNA MASA – U NEDELjU

Iako ste navikli da Novosadska kritična masa biciklama prokrstari gradom poslednjeg petka u mesecu, ovoga puta to neće biti tako. Po­vo­dom Da­na pla­ne­te Ze­mlje, po­pu­lar­na “No­vo­sad­ska kri­tič­na ma­sa” će svo­ju ve­li­ku bi­ci­kli­stič­ku vo­žnju, u or­ga­ni­za­ci­ji No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve, upri­li­či­ti u ne­de­lju, 22. apri­la. Oku­plja­nje je u 11 ča­so­va na Tr­gu slo­bo­de, a pra­vo uče­šća ima­ju bi­ci­kli­sti, skej­te­ri, ro­le­ra­ši, mo­no­ci­kli­sti i svi ko­ji svo­jim pre­vo­znim sred­stvi­ma ne za­ga­đu­ju oko­li­nu. Or­ga­ni­za­to­ri po­zi­va­ju su­gra­đa­ne da po­ne­su svo­je ce­ge­re, pro­stir­ke, kor­pe, lop­te, bad­min­ton, hra­nu i pi­će, ali ne u pla­stič­nim fla­ša­ma, jer se vo­žnja za­vr­ša­va u Li­man­skom par­ku, gde će bi­ti or­ga­ni­zo­van pik­nik. “Kri­tič­noj ma­si” pret­ho­de dva bi­ci do­ruč­ka – u pe­tak, 20. apri­la, od osam sa­ti na uglu Bu­le­va­ra oslo­bo­đe­nja i Bra­će Rib­ni­kar, i u su­bo­tu, 21. apri­la, od de­vet sa­ti kod Fu­to­ške pi­ja­ce. Bes­plat­nim do­ruč­kom or­ga­ni­za­to­ri že­le da na­gra­de no­vo­sad­ske bi­ci­kli­ste i na taj na­čin iz­ra­ze za­do­volj­stvo. “Kar­go bajk” sa hra­nom bi­će po­sta­vljen na pro­met­nim ras­kr­sni­ca­ma, a eki­pa No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve će to­kom sat vre­me­na za­u­sta­vlja­ti bi­ci­kli­ste, da­ti im do­ru­čak, po­pri­ča­ti sa nji­ma, ura­di­ti sit­ne po­prav­ke na bi­ci­kli­ma i dru­ži­ti se. Da bi svi do­ga­đa­ji pro­te­kli ka­ko je pla­ni­ra­no, po­zi­va­ju se i vo­lon­te­ri, ko­ji mo­gu da se pri­ja­ve ovde.