NOVI SAD POD SNEGOM (foto, video)

NOVI SAD POD SNEGOM (foto, video)

Prvi ozbiljan sneg pao je u Novom Sadu. Saobraćaj teže funkcioniše po gradskim ulicama, što je i uobičajeno, baš kao i to da je više automobila na njima iz istih razloga. Najteže Čitaj više »

POČINjE OČITAVANjE ZA DECEMBAR

POČINjE OČITAVANjE ZA DECEMBAR

Radnici Javnog komunalnog preduzeća„Novosadska toplana“ od ponedeljka, 17.decembra 2018. godine, očitavaćestanja utroška toplotne energije na merilima toplote i na vodomerima za toplu potrošnuvodu za mesec decembartekuće godine. Mole se potrošači, posebno stanari Čitaj više »

VOLKSVAGEN RESTAURIRAO BUBU STARU 52 GODINE (video)

VOLKSVAGEN RESTAURIRAO BUBU STARU 52 GODINE (video)

„Bubu“ koju je Ketlin Bruks kupila 12. decembra 1966. godine nazvala je Eni, a njih dve su od tada pune 52 godine nerazdvojne. Kada su u „Folksvagenu“ čuli za ovaj slučaj, odlučili Čitaj više »

ZIMSKI FESTIVAL NOVIH ENERGIJA NA NOVOM NASELjU

ZIMSKI FESTIVAL NOVIH ENERGIJA NA NOVOM NASELjU

U Novom sadu, konkretno na Novom naselju od 25. decembra ove, do 1. januara sledeće godine  biće organizovan prvi „Zimski festival novih energija“. Domaćim događaja je MZ „Gavrilo Princip“. Programi Festivala su  Čitaj više »

NOVI SAD 2021: KAKO DOĆI DO REŠENjA ZA UREĐENJE CENTRA GRADA

NOVI SAD 2021: KAKO DOĆI DO REŠENjA ZA UREĐENJE CENTRA GRADA

U okviru „Otvorenog studija za arhitekturu i dizajn” Fondacije „Novi Sad 2021”, koji je otvoren u „Apolo” centru, predstavljena je saradnja švedskog arhitekte Johana Kaselbranta i srpske stručne javnosti, koji će tri Čitaj više »

 

DAN PLANETE ZEMLjE I NOVOSADSKA KRITIČNA MASA – U NEDELjU

Iako ste navikli da Novosadska kritična masa biciklama prokrstari gradom poslednjeg petka u mesecu, ovoga puta to neće biti tako. Po­vo­dom Da­na pla­ne­te Ze­mlje, po­pu­lar­na “No­vo­sad­ska kri­tič­na ma­sa” će svo­ju ve­li­ku bi­ci­kli­stič­ku vo­žnju, u or­ga­ni­za­ci­ji No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve, upri­li­či­ti u ne­de­lju, 22. apri­la. Oku­plja­nje je u 11 ča­so­va na Tr­gu slo­bo­de, a pra­vo uče­šća ima­ju bi­ci­kli­sti, skej­te­ri, ro­le­ra­ši, mo­no­ci­kli­sti i svi ko­ji svo­jim pre­vo­znim sred­stvi­ma ne za­ga­đu­ju oko­li­nu. Or­ga­ni­za­to­ri po­zi­va­ju su­gra­đa­ne da po­ne­su svo­je ce­ge­re, pro­stir­ke, kor­pe, lop­te, bad­min­ton, hra­nu i pi­će, ali ne u pla­stič­nim fla­ša­ma, jer se vo­žnja za­vr­ša­va u Li­man­skom par­ku, gde će bi­ti or­ga­ni­zo­van pik­nik. “Kri­tič­noj ma­si” pret­ho­de dva bi­ci do­ruč­ka – u pe­tak, 20. apri­la, od osam sa­ti na uglu Bu­le­va­ra oslo­bo­đe­nja i Bra­će Rib­ni­kar, i u su­bo­tu, 21. apri­la, od de­vet sa­ti kod Fu­to­ške pi­ja­ce. Bes­plat­nim do­ruč­kom or­ga­ni­za­to­ri že­le da na­gra­de no­vo­sad­ske bi­ci­kli­ste i na taj na­čin iz­ra­ze za­do­volj­stvo. “Kar­go bajk” sa hra­nom bi­će po­sta­vljen na pro­met­nim ras­kr­sni­ca­ma, a eki­pa No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve će to­kom sat vre­me­na za­u­sta­vlja­ti bi­ci­kli­ste, da­ti im do­ru­čak, po­pri­ča­ti sa nji­ma, ura­di­ti sit­ne po­prav­ke na bi­ci­kli­ma i dru­ži­ti se. Da bi svi do­ga­đa­ji pro­te­kli ka­ko je pla­ni­ra­no, po­zi­va­ju se i vo­lon­te­ri, ko­ji mo­gu da se pri­ja­ve ovde.