DAN PLANETE ZEMLjE I NOVOSADSKA KRITIČNA MASA – U NEDELjU

kritična masa novi sad

Iako ste navikli da Novosadska kritična masa biciklama prokrstari gradom poslednjeg petka u mesecu, ovoga puta to neće biti tako. Po­vo­dom Da­na pla­ne­te Ze­mlje, po­pu­lar­na “No­vo­sad­ska kri­tič­na ma­sa” će svo­ju ve­li­ku bi­ci­kli­stič­ku vo­žnju, u or­ga­ni­za­ci­ji No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve, upri­li­či­ti u ne­de­lju, 22. apri­la. Oku­plja­nje je u 11 ča­so­va na Tr­gu slo­bo­de, a pra­vo uče­šća ima­ju bi­ci­kli­sti, skej­te­ri, ro­le­ra­ši, mo­no­ci­kli­sti i svi ko­ji svo­jim pre­vo­znim sred­stvi­ma ne za­ga­đu­ju oko­li­nu. Or­ga­ni­za­to­ri po­zi­va­ju su­gra­đa­ne da po­ne­su svo­je ce­ge­re, pro­stir­ke, kor­pe, lop­te, bad­min­ton, hra­nu i pi­će, ali ne u pla­stič­nim fla­ša­ma, jer se vo­žnja za­vr­ša­va u Li­man­skom par­ku, gde će bi­ti or­ga­ni­zo­van pik­nik. “Kri­tič­noj ma­si” pret­ho­de dva bi­ci do­ruč­ka – u pe­tak, 20. apri­la, od osam sa­ti na uglu Bu­le­va­ra oslo­bo­đe­nja i Bra­će Rib­ni­kar, i u su­bo­tu, 21. apri­la, od de­vet sa­ti kod Fu­to­ške pi­ja­ce. Bes­plat­nim do­ruč­kom or­ga­ni­za­to­ri že­le da na­gra­de no­vo­sad­ske bi­ci­kli­ste i na taj na­čin iz­ra­ze za­do­volj­stvo. “Kar­go bajk” sa hra­nom bi­će po­sta­vljen na pro­met­nim ras­kr­sni­ca­ma, a eki­pa No­vo­sad­ske bi­ci­kli­stič­ke ini­ci­ja­ti­ve će to­kom sat vre­me­na za­u­sta­vlja­ti bi­ci­kli­ste, da­ti im do­ru­čak, po­pri­ča­ti sa nji­ma, ura­di­ti sit­ne po­prav­ke na bi­ci­kli­ma i dru­ži­ti se. Da bi svi do­ga­đa­ji pro­te­kli ka­ko je pla­ni­ra­no, po­zi­va­ju se i vo­lon­te­ri, ko­ji mo­gu da se pri­ja­ve ovde.