HOR SVETI NIKOLAJ ODRŽAO KONCERT NA NEOBIČNOM MESTU U NOVOM SADU

hor sveti nikolaj koncert zarvor klisa

Ho­ra Eper­hi­je srem­ske „Sve­ti Ni­ko­laj” održao je koncert i to poprilično uspešan, ako je suditi po bisevima koje je tražila prisutna publika. SAla je bila puna, na početku je otpevana himna Srbije, a onda su usledile poznate melodije kao što su: „Kre­će se la­đa fran­cu­ska”, sta­ro­grad­ska „Na te mi­slim”, „Vin­ska pe­sma”, „Vo­sta­ni, Ser­bie”, ali i ne­ko­li­ko ko­zač­kih pe­sa­ma. Ovaj nastup sigurno će ostati u pamćenju i članovima hora i prisutnoj publici, jer je koncert održan u Orkužnom zatvoru na Klisi.