„KINESKA ČETVRT“ DOBIJA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

youth creative polis faza

Na prvom sastanku Saveta za razvoj budućeg omladinskog centra, tzv. Youth Creative polisa, doneto je niz inicijalnih odluka i zaključaka koje je usvojila Radna grupa za kapitalne i infrastrukturne projekte. Potvrđeno je da, na osnovu provere zemljišnih knjiga u Katastru i Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, nema ni osnova ni zahteva za restitucijom na parcelama na kojima se radi obnova i izgradnja Youth Creative Polisa, pa će se početi sa uvođenjem, do sada nepostojeće, komunalne infrastrukture. Na osnovu toga, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije potpisala je ugovor za projektovanje vodovoda, kanalizacije i pratećih objekata (crpnih stanica), kao i ugovore za javno osvetljenje i parterno uređenje, sa najpovoljnijim izvođačima radova, a Gradska uprava za imovinu sprovela je postupak javne nabavke čiji su predmet radovi na privođenju nameni na adresi budućeg YCP. Početak realizacije radova na privođenju nameni očekuje se već početkom 2018. godine.